[VIETSUB] 120601 và 120602 XIA Tarantallegra fansign full talk


 

Ngày 01-06-2012


Ngày 02-06-2012 buổi 7pm

Creat: DearXiah
English trans: @dlwpdldhkdlwp + GokiNamoo
V-trans: Sán and Giòi
Timing: Sán and Giòi
Sub by: Sán
Share by: KJSsmile