[PICS] 130502 Junsu và các ngôi sao tham gia quảng cáo cho sản phẩm Moldir Korea ★


 photo _fe11a17a2fb4e29d6c8ea934e49052a91_zpsa19b6f53.jpg
 photo _5dfba4eade9a0cac3a1a5e049e4bedc00_zps74c19072.jpg
 photo _ac3305a48e8bd43bcc9d764c18652c981_zps5e7852ff.jpg
 photo _b08fe3a8ae5ab5f1516c7852928d80391_zpsf49d51cd.jpg
 photo t_1_ac3305a48e8bd43bcc9d764c18652c980_zpsc7c6cd1b.jpg photo t_1_7d3d4092a30629f9549b1723b1e233e30_zps4e8a2b18.jpg photo t_1_b08fe3a8ae5ab5f1516c7852928d80390_zps3e73ac76.jpg

 photo BJPMxNRCYAAaTuV_zpsc8d33a4b.jpg

Official Site:  http://www.moldirkorea.com/sub/sub05_01.php

Credit: @MoldirKorea + Moldir Korea HP
Shared by KJSsmile