[VID] 130610 YTN News: Idol Singers Standing Alone


Đoạn Video cũng nhắc đến việc ra mắt Album solo thứ 2 của Kim Junsu

Credit: xiarin
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!