[Other Twitter] 130622 Photographer Shim Hyungjun tweet về bài hát mới của Junsu


dg

@shootingrocks: XIA Kim Junsu hwaiting! Bài hát rất là tuyệt, album thứ 2 lần này chắc chắn sẽ thành công! @BruceAutomatic

Photographer Shim Hyungjun đã từng làm việc với Junsu đợt UNCOMMITTED, chắc lần này có vẻ như là tiếp tục hợp tác với đội ngũ sản xuất UNCOMMITTED.

Trans: KJSsmile Giòi
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDITS!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s