[INFO] 2013 Nhạc kịch Elisabeth: Lịch diễn tháng 8 của Junsu


Ngày tháng ở phía dưới là những ngày Junsu sẽ vào vai Thần chết/ Tod

Note: 시간 = Thời gian [biểu diễn]
2시 = 2pm, 7시 = 7pm, and 8시 = 8pm

Source: Elisabeth HP
Shared by: JYJ3 + KJSSmile

One Comment

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s