[LINE] 130717 JYJ LINE Updates


JYJ Line

[TRANS] Từ 5 điều lệnh tôi gửi cho tôi vào 10 năm nữa
… Điều thứ 5: Jaejoong!! Hãy biết ơn những điều đã xảy ra trong 38 năm qua! <Jaejoong>

Từ 5 điều lệnh tôi gửi cho tôi vào 10 năm nữa
…Điều thứ 5: Trở thành một người đàn ông đáng tin cậy và tốt hơn <Yoochun>

Từ 5 điều lệnh tôi gửi cho tôi vào 10 năm nữa
…Điều thứ 5: Bớt lại tình yêu dành cho gà chiên và ăn thật nhiều thứ phẩm tốt cho sức khỏe! Sống khỏe mạnh <Lời cuối cùng đến từ Junsu>

Credit: JYJ LINE(EN)
Translated by: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s