[OTHER TWITTER] 130808 Thị trưởng Incheon tweet: Sự thật về Incheon Korean Music Wave 2013 được tiết lộ?


[DỊCH] Tôi cũng mong chờ được thấy JYJ tại concert, nhưng tôi nghe từ Tổng công ty Phát triển đô thị Incheon rằng MBC chịu trách nhiệm cho thành phần tham dự lần này vì họ là nhà sản xuất/ đơn vị phát sóng. Tôi sẽ hỏi IUDC và IAG và kiểm tra vì sao lại như vậy.

Source: @Bulloger
Translated By: @jaetaku
Shared By: JYJ3 + KJSSmile

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s