[TWITTER] 130811 Junsu Twitter Update


[TRANS] Hôm nay là buổi concert cuối cùng tại Hàn Quốc.Hãy cùng thưởng thức và kết thúc nó tốt đẹp nào^^

[TRANS] Hansol-ah, hãy đi học nào..^^

(T/N: trên biển của tòa nhà trong ảnh là “한솔교육” (trung tâm dạy học Hansol),Hansol cũng là tên anh bạn lần trước Su up hình troll ý ^^~)

Source: @1215thexiahtic
Translated by: @ohmyjunsu — Vtrans by NN @KJSsmile
Shared by: JYJ3+KJSsmile.net

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s