[TWITTER] 140906 Junsu Twitter Update


Em là người duy nhất,
là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống vô ích của tôi.
Em là người duy nhất có thể hoàn thiện cuộc sống của tôi,
Tình yêu của tôi ơi.

 

 

Cảm ơn Thành Đô

 

 

 

Junsu cũng đã thay đổi DP twitter

 

 

Credit: @1215thexiahtic
Translated by: JYJ3
Vtrans + Shared by: KJSsmile.net
TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

 

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s