[Other Twitter] 141117 Junho tweet ảnh chụp cùng Junsu tại Nhật


Dù là ở Nhật, Junsu cũng chạy đến tìm tôi sau khi xong việc.. Nghiêm túc cái nào.. Em không có bạn ở Nhật sao? kekekeke

Credit: JUNO_Japan
Translated by: shinkipeia
Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net

TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s