[TWITTER] 141120 Junsu tweet ảnh hình tượng Dracula trong mùa đông


Dracula với Fresh Blood mùa đông.

Dracula trong mùa đông. Đây chính xác là khung cảnh hiện ra trong đầu tôi. Cảm ơn bạn về bức tranh

(T/N: Fresh Blood là tên 1 bài hát trong nhạc kịch Dracula)

Credit: 
Vtrans: YooNj@KJSsmile
Shared by: KJSsmile.net

TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s